Innhold

 

 

Søk på sidene våre

 

 

« NY HJEMMESIDE | Main | FOTOGRAFERING I BARNEHAGEN »

Test av DAGBOK på nettsiden

På Låvens sider sjekker vi nå ut hvor kjapt vi kan legge ut Dagboka på nett samtidig med at vi skriver den ut.

Dette er en forleøpig  test etter at flere foreldre har ytret ønske om å få Dagboka på nett. 

 

 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.