Innhold

 

 

Søk på sidene våre

 

 

Main | Test av DAGBOK på nettsiden »

NY HJEMMESIDE

1 mars opphører denne hjemmesiden og vi flytter til helt nytt system. Ny design, bl.a. perfekt tilpasset smarttelefoner og nettbrett.

Sidene er allerede oppe og går men er under småjusteringer og små kosmetiske endringer frem til 1 mars.

Sjekk ut de nye sidene her : villasnoringsmoen.no

Passord frem til 1 mars er : BELLIS

hilsen

Geir Werner

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
All HTML will be escaped. Hyperlinks will be created for URLs automatically.